اين بخش از شرکت، با بهره گیری از کادری مجرب و متشکل از کارشناسان فنی ، خدماتي چون مشاوره درزمينه اجراي پروژه هاي هوشمندسازی، دادن راه حل مناسب در انتخاب بهترین گزینه از بین محصولات هوشمند را ضمن در نظر گرفتن کلیه شرایط مشتريان، با ارائه پیشنهاد مناسبترین پکیج ها انجام میدهد.