یکی از محصولات خانه هوشمند است و قابلیت کنترل خانه را از طریق محصولات زیر دارد.